(داستانی بسیار زیبا و عبرت انگیز حتما بخوانید)

زنی که از خدا ترسید وخداوند او را پادشاه گردانید.